webinfo

A+ A A-

Drugi javni poziv za izbor članova antikorupcijske komisije

b_670_0_16777215_00_images_Tijana_000_Ustanove_OpstinaNB2.jpgKomisija za izbor članova tela za praćenje primene antikorupcijskog plana opštine Novi Bečej raspisala je drugi javni poziv za izbor pet članova ovog tela.

 

Кandidat za člana Antikorupcijske treba da ispunjava sledeće uslove: da je punoletan i da ima mesto prebivališta na teritoriji opštine Novi Bečej, da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi sudski postupak za dela koja se odnose na korupciju, da nije radno angažovan po bilo kom osnovu u organima, privrednim društvima, ustanovama i drugim organizacijama koji su direktni ili indirektni korisnici budžeta opštine Novi Bečej, da nije nosilac bilo koje funkcije u političkoj stranci i da nije javni funkcioner, u smislu odredaba Zakona o agenciji za borbu protiv korupcije.

Potencijalni kandidat ili kandidatkinja uz prijavu na konkurs treba da dostavi sledeće:  biografiju; uverenje MUP-a  iz kaznene evidencije; potvrdu nadležnog suda da se protiv podnosioca prijave ne vodi sudski postupak za dela koja se odnose na korupciju; fotokopiju lične karte, odnosno, fotokopiju izvoda elektronskog čitača biometrijske lične karte potpisanu izjavu lica koje podnosi prijavu da nije radno angažovano u organima Opštine Novi Bečej po bilo kom osnovu (angažovani na određeno ili neodređeno vreme, angažovani u formi rada van radnog odnosa i dr.), da nije nosilac bilo koje bilo koje funkcije u političkoj stranci i da nije javni funkcioner u smislu odredaba Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije (obrazac izjave objavljen je uz tekst konkursa i može se preuzeti na internet stranici Opštine Novi Bečej); popunjen obrazac „motivaciono pismo“ koji je objavljen uz tekst konkursa i može se preuzeti na internet stranici Opštine Novi Bečej.

Prijave na konkurs, sa dokazima o ispunjavanju uslova dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa, u zatvorenoj koverti, na adresu: Žarka Zrenjanina broj 8 23272, Novi Bečej ili lično u prijemnoj kancelariji opštine Novi Bečej (kancelarija broj 16).

Na koverti je obavezno naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca i navesti: „JAVNI KONKURS ZA IZBOR ČLANOVA TELA ZA PRAĆENJE PRIMENE LOKALNOG ANTIKORUPCIJKOG PLANA OPŠTINE NOVI BEČEJ“- NE OTVARATI“.

Nepotpune, neblagovremene prijave, kao i prijave koje nisu u skladu sa uslovima javnog konkursa neće se razmatrati.

Sve dodatne informacije o uslovima konkursa i potrebnoj dokumentaciji mogu se dobiti na telefon opštinske uprave 023/772-320 lokal 128, kao i na web sajtu opštine gde se mogu pronaći i svi neophodni obrasci.

SLIČNE VESTI IZ DRUŠTVA

  • ginekoloskaordinacijakikic
  • komunalac
  • Rehab
IMPRESUM: Naziv medija: WEBINFO* Registarski broj: IN000118* Osnivač: INFO-NB* Matični broj osnivača: 28028512* sedište osnivača: Milorada Popova 1, Novi Bečej* Glavni urednik: Tijana Janković