Nakon potpisivanja Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou, 17. januara ove godine, Opština Bečej je kod Stalne Konferencije Gradova i Opština stekla status pilot opštine koja će dobiti podršku za izradu Lokalnog Akcionog Plana u cilju primene Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou i principa rodno odgovornog budžetiranja u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu.

 

SKGO se obavezala da pruži stručnu pomoć, kako domaćih tako i stranih eksperata, da bi onda sve urađeno u našoj opštini kao primer dobre prakse bio model svim drugim lokalnim samoupravama u Srbiji.

Kako je istakla koordinatorka za poslove iz oblasti rodne ravnopravnosti i kreiranje politike jednakih mogućnosti u opštini Bečej Jelena Brankov Čerevicki, kao prvu aktivnost u tom smislu bila je neposredna i svesrdna pomoć Aleksandre Vladisavljević, stručne konsultantkinje za rodno odgovorno budžetiranje i Rozete Aleksov, koordinatorke za rodnu ravnopravnost u SKGO pri izradi plana postupnog uvođenja ROB-a koji je trebalo uraditi, prema Zakonu o budžetskom sistemu, do 31. marta. "Naredna planirana aktivnost je održavanje dve obuke sa ciiljem unapređenja kapaciteta lokalnih aktera za postupanje u izradi Lokalnog Akcionog Plana za rodnu ravnopravnost i Plana postupnog uvođenja ROB-a", rekla je Čerevicki.

Prvu obuku o rodnoj ravnopravnosti i rodno osetljivim politikama će držati Biljana Maletin, takođe ekspertkinja koju angažuje SGKO, u maloj sali u petak, 28. aprila za širi krug ljudi (donosioci odluka, funkcioneri, rukovodioci javnih preduzeća i ustanova, predstavnici NVO i dr.) Cilj obuke je da učesnioci razumeju zašto je rodna ravnopravnost važna tema za lokalnu samoupravu.

Druga obuka je namenjena članovima Radne grupe u planiranju rodno odgovornog budžetiranja, održaće je Aleksandra Vladisavljević u sredu 10. maja u maloj sali. Planom za 2018. godinu opredeljeno je 7 od 17 budžetskih programa i određene su ključne osobe koji će činiti Radnu grupu za njihovo sprovođenje. Cilj ove obuke je da članovi radne grupe razumeju svoju ulogu u procesu budžetiranja i da uspešno definišu rodno osetljive ciljeve u okviru programa za kloje su zaduženi.